Gå direkte til innhold

Arbeidsgrupper

Fire arbeidsgrupper vil være sentrale i arbeidet med å utarbeide forslag til prioriteringer på viktige delområder.

Det opprettes fire arbeidsgrupper med 8-12 ressurspersoner fra næring, forskning, organisasjoner og andre aktuelle aktører som medlemmer.

Det etableres arbeidsgrupper for følgende områder:

Forskning for forvaltning

  • Gruppe for forskning for forvaltning

Forskning for næringsutvikling

  • Gruppe for havbruk, inkl. marin bioteknologi og produksjon av biomasse
  • Gruppe for fiskeri
  • Gruppe for mat, inkl. marin bioteknologi og marin bioprospektering
     

Arbeidsgruppene utnevnes av Forskningsrådet og skal ut fra sitt ståsted utarbeide forslag til prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde. Forslagene legges fram for strategigruppen og tjener som underlag for en tverrgående, helhetlig vurdering, diskusjon og beslutning i strategigruppen.

For hvert arbeidsgruppeområde er det utarbeidet bakgrunnsnotater som skal fungere som utgangspunkt for innspill til prosessen.

Bakgrunnsnotater

Notaene er bakgrunnsbilder for arbeidet med å utvikle en FoU-strategi på de fire områdene. De er nøytrale med hensyn til prioriteringer, er ikke-ekskluderende, og det er fullt mulig – og ønskelig – å ta opp andre spørsmål i besvarelsen så lenge de er innenfor det aktuelle temaet.

Publisert:
29.11.2011